Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ, DELSPINIGIŲ IR BAUDŲ GRĄŽINIMO
Registracijos Nr. (18.25-31-1)-R-2477       2005-03-17

2004 m. lapkričio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 171-6325, toliau - Įstatymas). Šiuo Įstatymu nustatyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287, 2002, Nr. 123-5512, toliau - SDĮ) 17 str. 5 d. 1 ir 2 punktuose išvardinti privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėtojai (ūkininkai, asmeninio ūkio naudotojai bei žemės naudotojai) turi mokėti PSD įmokas tik tuo atveju, jeigu jie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. PSD įmokų neturi mokėti tie ūkininkai, asmeninio ūkio naudotojai bei žemės naudotojai, kurie išvardinti SDĮ 6 str. 4 dalyje kaip apdraustieji valstybės lėšomis (pvz., yra pensininkai, invalidai ar kt.) arba yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu kitoje kategorijoje (pvz., jie dirba pagal darbo sutartį, arba už juos mokamos PSD įmokos kaip už individualios įmonės savininką, ar kt.).

Tuo atveju, jeigu privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamas asmuo (ūkininkas, asmeninio ūkio naudotojas arba žemės naudotojas), kuris buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau pagal anksčiau galiojusią SDĮ redakciją vis tiek privalėjo mokėti PSD įmokas, jų nesumokėjo, jis nuo įmokų, baudų ir delspinigių už laikotarpį nuo 2003 metų iki Įstatymo įsigaliojimo (iki 2004 m. lapkričio 26 d.), yra atleidžiamas. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad iki šio Įstatymo įsigaliojimo sumokėtos PSD įmokų, delspinigių ir baudų sumos grąžinamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2005 m. vasario 21 d. buvo priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 200 ,,Dėl sumokėtos privalomojo sveikatos draudimo įmokų, delspinigių ir baudų sumos grąžinimo” (Žin., 2005, Nr. 26-833, toliau - Nutarimas). Nutarime nurodyta, kad ūkininkams, žemės naudotojams ir asmeninio ūkio naudotojams, kurie per laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki Įstatymo įsigaliojimo (t.y. iki 2004 m. lapkričio 26 d.) buvo apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, už tą laikotarpį sumokėtos PSD įmokų, baudų ir delspinigių sumos grąžinamos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 straipsnyje nustatyta mokesčio permokos grąžinimo tvarka.

Jeigu privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamas asmuo PSD įmokas 2003 ir 2004 metais mokėjo į Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) sąskaitą, šias įmokas jam grąžina atitinkama teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) vadovaudamasi Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. kovo 10 dienos įsakymu Nr.1K-32 ,,Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo”.

Grąžinant PSD įmokas, baudas ir delspinigius už 2004 metus, kuomet PSD įmokų administratorė buvo Valstybinė mokesčių inspekcija, apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) turi vadovautis Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689).

Ūkininkas, asmeninio ūkio naudotojas arba žemės naudotojas, norėdamas susigrąžinti už 2004 metus į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtas PSD įmokas, baudas bei delspinigius, turi užpildyti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą (toliau – Prašymas) ir vienu iš Taisyklėse numatytų būdų ją pateikti gyvenamosios vietos mokesčių administratoriui. Prašymas gali būti pateikiamas tokiais būdais:

- betarpiškai įteiktas vietos mokesčių administratoriaus darbuotojui;

- atsiųstas paštu;

- atsiųstas elektroniniu paštu (t.y. atsiųstas vietos mokesčių administratoriui nurodytu elektroniniu paštu arba per VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt ) specialiai sukurtą aplikaciją.

Kartu su Prašymu ūkininkas, žemės naudotojas ar asmeninio ūkio naudotojas, norintis, kad jam būtų grąžintos PSD įmokos, baudos ir delspinigiai, turi pateikti dokumentus, įrodančius įmokų, baudų ir delspinigių sumokėjimą, ir dokumentus, įrodančius, kad tuo laikotarpiu jis buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis arba kitoje draudžiamųjų kategorijoje.

Mokesčių administratorius, gavęs tokio asmens Prašymą, per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo privalo patikrinti kartu su Prašymu pateiktus dokumentus, ir, esant reikalui, paprašyti jį pateikti kitus dokumentus bei nustatyti terminą jų pateikimui.

Dokumentai, pagrindžiantys PSD įmokų, baudų ir delspinigių sumokėjimą:

Jeigu privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamas asmuo PSD įmokas 2004 metais mokėjo į atitinkamos AVMI sąskaitą, kartu su Prašymu jis pateikia mokėjimo kvitą (pavedimą). Jei jis neturi išsaugojęs mokėjimo kvito (pavedimo), atitinkamas AVMI skyrius pats turi patikrinti, ar atitinkamas asmuo yra įmokos kodais 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 mokėjęs PSD įmokas.

PSD įmokos turi būti grąžintos per 30 kalendorinių dienų po Prašymo ir reikalaujamų dokumentų gavimo. Ūkininkui, žemės naudotojui ar asmeninio ūkio naudotojui grąžinamas PSD įmokų likutis, padengus turimas jo mokestines nepriemokas.

Dokumentų ir (ar) atitinkamų IMIS aplikacijų duomenų sutikrinimą turi atlikti ir išvadą dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (FR0782 forma) turi pateikti atitinkamos AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas atliekantis padalinys. Mokesčių apskaitos funkcijas atliekantis padalinys parengia 2 egzempliorius sprendimo įskaityti ir/ar grąžinti mokesčio permoką projektą (kuris įforminamas FR0783 formoje) ir pateikia mokesčių administratoriaus viršininkui arba jo įgaliotam asmeniui. Pasirašyto sprendimo įskaityti ir/ar grąžinti mokesčio permoką formos FR0783 vieną egzempliorių Mokesčių apskaitos funkcijas atliekantis padalinys išsiunčia asmeniui, kuris kreipėsi dėl permokos grąžinimo.

Dokumentai, įrodantys asmens apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu:

1. Kai asmuo draustas valstybės lėšomis (SDĮ 6 str. 4 dalis):

6 str. 4 d. punktas

Draudžiamųjų kategorija

Dokumentai

1.

Asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją

Pensininko pažymėjimas;

Pažyma iš socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus apie mokamą pensiją.

2.

Darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą

Darbo biržos pažyma apie registraciją už laikotarpį, kada buvo mokamos PSD įmokos.

Asmenys, įregistravę ūkininko ūkį, darbo biržoje neregistruojami, todėl šis punktas gali būti taikomas tik žemės naudotojams, asmeninio ūkio naudotojams.

3.

Nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti

Pažyma iš socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus.

4.

Moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma;

Įsakymas dėl atostogų suteikimo.

5.

Vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės

Vaiko (-ų) asmens dokumentai;

Sutuoktinio draustumą tuo laikotarpiu patvirtinantys dokumentai;

Jeigu kitas sutuoktinis tuo pačiu laikotarpiu taip pat nebuvo draustas, pateikiamas jo raštiškas įsipareigojimas neprašyti apdraustumo valstybės lėšomis.

6.

Asmenys iki 18 metų

Asmens dokumentas.

7.

Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose

Studento (moksleivio) pažymėjimas, jeigu jame nurodyta studijų forma;

Atitinkamos mokslo ar studijų įstaigos pažyma, kurioje turi būti nurodyta studijų forma.

8.

Valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą

Pažyma iš gyvenamosios vietos savivaldybės, kad asmeniui buvo skirta ir mokama socialinė pašalpa.

9.

Vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose vaiką invalidą arba I grupės invalidą, tapusį invalidu, iki jam sukako 24 metai, arba I grupės invalidą, kuris dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jam sukako 24 metai, padarinių invalidu pripažintas po 24 metų, tačiau ne vėliau, iki jam sukako 26 metai

Giminystę, rūpybą ar globą įrodantys dokumentai;

Invalido pažymėjimas;

Valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus pažyma apie invalidumo pašalpos mokėjimą;

Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos sprendimas dėl pripažinimo invalidu;

Socialinės rūpybos skyriaus pažyma apie invalidumo pašalpos mokėjimą.

10.

Asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti invalidais

Invalido pažymėjimas;

Valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus pažyma apie invalidumo pašalpos mokėjimą;

Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos sprendimas dėl pripažinimo invalidu;

Socialinės rūpybos skyriaus pažyma apie invalidumo pašalpos mokėjimą.

11.

Asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma.

12.

Pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą

Atitinkami pažymėjimai;

Pažyma iš socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus apie atitinkamos pensijos skyrimą ir mokėjimą;

Genocido ir rezistencijos centro dokumentai, patvirtinantys šių asmenų statusą.

13.

Asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo

Pažyma iš socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus apie atitinkamos pensijos skyrimą ir mokėjimą;

Pažyma iš Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos teritorinio padalinio apie dalyvavimą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius.

14.

Buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai

Pažyma iš socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus apie atitinkamos pensijos skyrimą ir mokėjimą;

Genocido ir rezistencijos centro dokumentai, patvirtinantys šių asmenų statusą.

15.

Valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai

Atitinkamos mokyklos, vienuolyno noviciato, religinės bendrijos išduoti dokumentai.

16.

Asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas

Pažyma iš socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus apie atitinkamos pensijos skyrimą ir mokėjimą;

Atitinkamas pažymėjimas;

Krašto apsaugos tarnybos pažyma apie karo dalyvio statuso suteikimą.

Pateiktas dokumentų sąrašas nėra baigtinis. Ūkininkas, žemės naudotojas ar asmeninio ūkio naudotojas gali pateikti ir kitus dokumentus, įrodančius jo apdraustumą atitinkamu laikotarpiu (nuo 2004-01-01 iki 2004-11-26). Gali būti pateikiamas vienas iš minėtų dokumentų, jeigu jis yra pakankamas įrodyti apdraustumą.

2. Kai asmuo draustas vienoje iš SDĮ 17 str. 1-4 dalyse nurodytų kategorijų:

17 str. dalis

Draudžiamųjų kategorija

Dokumentai

1, 2

Dirbantis asmuo

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas (tik tuo atveju, jeigu tai senojo pavyzdžio pažymėjimas, kuriame yra įrašai apie draustumą);

VMI darbuotojas gali patikrinti atitinkamų laikotarpių draustumą IMIS Sodra aplikacijoje/TLK darbuotojas gali patikrinti atitinkamų laikotarpių draustumą informacinėje sistemoje SVEIDRA

3.

Ūkinės bendrijos narys, individualios įmonės savininkas

Įmokos sumokėjimo kvitas (pavedimas);

VMI darbuotojas gali patikrinti atitinkamos ŪB ar IĮ mokėjimus kodais 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 (IMIS Mokėjimai aplikacijoje).

4.

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą

Individualios veiklos vykdymo pažyma;

Įmokos sumokėjimo kvitas (pavedimas);

VMI darbuotojas gali patikrinti atitinkamo gyventojo individualios veiklos įregistravimo (verslo liudijimo įsigijimo) faktą ir mokėjimus kodu 1911.

Pateiktas dokumentų sąrašas nėra baigtinis. Ūkininkas, žemės naudotojas ar asmeninio ūkio naudotojas gali pateikti ir kitus dokumentus, įrodančius jo apdraustumą atitinkamu laikotarpiu (nuo 2004-01-01 iki 2004-11-26). Gali būti pateikiamas vienas iš minėtų dokumentų, jeigu jis yra pakankamas įrodyti apdraustumą.

AVMI grąžinamomis PSD įmokų sumomis mažina sekančiu mokėjimu į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą pervedamą įmokų sumą.

Viršininko pavaduotoja

Birutė Černiuvienė

SUDERINTA

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Algis Sasnauskas

2005-03-15


Atgal