Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ IR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Registracijos Nr. (18.10-31-1)-R-6854       2006-08-03

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, paaiškina:
1. Kokia tvarka vienetas gali kompensuoti darbuotojams, kurių darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio, su tuo susijusias padidėjusias išlaidas?

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 216 straipsnio nuostatas, darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos. Šių išmokų dydis ir mokėjimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.11-413; toliau –Tvarka).
Padidėjusios išlaidos gali būti kompensuojamos iki 50 procentų mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, bet ne daugiau kaip Finansų ministerijos patvirtinta komandiruočių į užsienį dienpinigių norma dirbant užsienyje arba ne daugiau kaip tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Ar darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos, yra priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams?

Pagal Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 17 straipsnio nuostatas visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
Atsižvelgiant į tai, pagal patvirtintos Tvarkos nuostatas apskaičiuotos padidėjusių išlaidų kompensacijos darbuotojams dėl jų darbo atliekamo kelionėje, lauko sąlygomis, susijusio su važiavimais arba kilnojamo pobūdžio, apskaičiuojant vieneto apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų.

3. Ar priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams darbuotojams kompensuojamos padidėjusios išlaidos, jeigu jos viršija Tvarkoje nustatytus dydžius?

Kadangi vieneto darbuotojams kompensuojamos padidėjusios išlaidos dėl jų darbo atliekamo kelionėje, lauko sąlygomis, susijusio su važiavimais arba kilnojamojo pobūdžio, viršija Tvarkoje nustatytą dydį arba yra mokamos ne tik minėtos kompensacijos, bet ir komandiruočių dienpinigiai, tai tokie išmokėti dienpinigiai ir išlaidų dalis, viršijanti nustatytą dydį, vadovaujantis PMĮ 17 str. 1 dalies ir PMĮ 31 str. 1 d. 13 punkto nuostatomis yra priskiriami vieneto neleidžiamiems atskaitymams.
Pavyzdys
Įmonė, registruota Vilniuje, užsiima statybine veikla. Dalis įmonės darbuotojų dirba lauko sąlygomis statomame objekte, esančiame Kaune. Darbuotojų darbo sutartyse nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje ir (arba) lauko sąlygomis ir dėl to susidaro padidėjusios išlaidos.
Kadangi šiems darbuotojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.11-413), yra mokamos kompensacijos už darbą kelionėje ir (arba) lauko sąlygomis, todėl darbuotojams papildomai išmokami dienpinigiai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams yra nepriskiriami.

4. Ar gali vienetas priskirti leidžiamiems atskaitymams sumas, sumokėtas už darbuotojų, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, nuvežimą į nenuolatinę darbo vietą ir gyvenamojo ploto nuomą?  

Pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas, tuo atveju, kai darbuotojai, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio (darbuotojams yra mokamos padidėjusių išlaidų kompensacijos), išvyksta iš nuolatinės darbo vietos, tai dėl šio išvykimo vieneto patirtos darbuotojų kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu tokios išlaidos yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.
Pavyzdys
Įmonė užsiima statybine veikla visoje Lietuvos Respublikoje. Darbuotojų darbo sutartyse nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje ir lauko sąlygomis. Darbuotojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.11-413), yra mokamos kompensacijos už darbą kelionėje ir lauko sąlygomis. Darbuotojai į statybos objektus yra nuvežami įmonės transportu, o tuo atveju, kai darbas atliekamas kitame rajone nei yra nuolatinė darbo vieta, padengiamos ir darbuotojų apgyvendinimo išlaidos.
Kadangi minėtos išlaidos (kompensacijos už darbą kelionėje ir lauko sąlygomis, kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos) yra būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, tai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, jos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

5. Ar vieneto išlaidos patirtos dėl darbuotojų, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, nuvežimą į nenuolatinę darbo vietą ir gyvenamojo ploto nuomą, yra priskiriamos šių darbuotojų pajamoms? 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) 2 straipsnio 15 dalyje įtvirtintas pajamų natūra apibrėžimas. Tai neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos nustatyta mažesne negu tikroji rinkos kaina) gautas nuosavybėn arba naudoti (neįgyjant nuosavybės teisės) turtas arba gautos paslaugos, taip pat kita gauta nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal GPMĮ nuostatas būtų priskiriamas pajamoms.
Kadangi minėtas išlaidas vienetas patiria dėl vykdomos veiklos pobūdžio ir šiuo atveju neturi tikslo duoti naudą konkrečiam asmeniui, todėl už darbuotojų nuvežimą į nenuolatinę darbo vietą ir laikiną jų apgyvendinimą toje vietovėje atliekamo darbo metu vieneto sumokėtos sumos nepripažįstamos šių gyventojų pajamomis, gautomis natūra ir nėra pajamų mokesčio objektas.

L. e. viršininko pareigas                   Saulius Trečekauskas


Atgal