Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 87 STRAIPSNIO KOMENTARO (APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO)
Registracijos Nr. .(18.2-31-2)-R-7310       2006-08-22

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 87 straipsnio komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kuris yra suderintas su Finansų ministerija (Finansų ministerijos 2006-07-27 raštas Nr. ((14.17-02)-5K-0619014)- 6K-0607802).

Viršininko pavaduotoja Birutė Černiuvienė

87 straipsnis. Metinė PVM deklaracija ir jos pateikimo terminas


1. Jeigu pasibaigus kalendoriniams metams ir nustačius jų faktinius rodiklius šio Įstatymo VIII skyriuje nustatyta tvarka turi būti patikslinta PVM atskaita, PVM mokėtojas ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų spalio 1 dienos privalo pateikti metinę PVM deklaraciją, kurioje deklaruojamos PVM atskaitą tikslinančios sumos.

Komentaras

1. Kaip nustatyta PVM įstatymo 60 straipsnyje, mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas, apskaičiuodamas einamaisiais metais taikomą PVM atskaitos procentą, t. y. proporcingai tenkančią PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai pirkimo ir (arba) importo PVM dalį (procentais), remiasi atitinkamais praėjusių kalendorinių metų (o kai šių rodiklių nėra - prognozuojamais einamųjų kalendorinių metų) rodikliais. Kalendoriniams metams pasibaigus, PVM atskaitos procentas turi būti perskaičiuotas atsižvelgiant į faktinius tų kalendorinių metų rodiklius. Jeigu perskaičiuotas PVM atskaitos procentas skiriasi nuo kalendoriniais metais taikyto PVM atskaitos procento, tai PVM mokėtojas PVM įstatymo VIII skyriuje nustatyta tvarka turi patikslinti PVM atskaitą. Šiuo atveju kalendorinių metų PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje, kurią PVM mokėtojai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti iki kitų kalendorinių metų spalio 1 dienos.
2. Metinę PVM deklaraciją privalo pateikti:
2.1. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais vykdė mišrią veiklą ir įsigytų prekių bei paslaugų (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM atskaitos tikslinimui netaikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos) pirkimo (importo) PVM paskirstė PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai. Tie mokėtojai turi patikslinti PVM atskaitą perskaičiuodami PVM atskaitos procentą pagal faktinius kalendorinių metų, kurių metinė PVM deklaracija teikiama, rodiklius;
2.2. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie nuo 2002-07-01 įsigytą (pasigamintą) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (įskaitant pastatų (statinių) esminį pagerinimą) ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM atskaitos tikslinimui taikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos, naudojo ne vien PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti ir šio turto pirkimo (importo) PVM buvo paskirstytas PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai. Pagal PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatas tikslinama nuo 2004-05-01 įsigyto kito ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo normatyvas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 1 priedėlį yra 4 ir daugiau metų (iki 2004-04-30 įsigyto turto, kurio nusidėvėjimo normatyvas 5 ir daugiau metų), pirkimo (importo) PVM atskaita. Šiame papunktyje nurodyto ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą – 10 metų, kito ilgalaikio materialiojo turto – 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį buvo įtraukta į PVM atskaitą to įsigyto, pasigaminimo turto ar atlikto pastato esminio pagerinimo pirkimo PVM suma. PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi deklaruoti apskaičiuotą šio turto (įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą, perskaičiavus metinę ilgalaikio materialaus turto PVM atskaitos sumą pagal faktinius deklaruojamų ataskaitinių kalendorinių metų rodiklius, reikalingus PVM atskaitos procentui nustatyti;
2.3. PVM mokėtojai, kurių įsigyto (pasigaminto) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (įskaitant pastatų (statinių) esminius pagerinimus) ir kito ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVM įstatymo 67 straipsnyje, pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais laikinai faktiškai šis turtas buvo naudojamas tik PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti. Tie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti tokio ilgalaikio turto deklaruojamų kalendorinių metų metinę PVM atskaitos sumą;
2.4. PVM mokėtojai, fiziniai asmenys, kurie buvo ekonominei veiklai priskyrę įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį) ir šio turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalį, tenkančią ekonominei veiklai priskirtai turto daliai (procentais), įtraukė į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais ekonominei veiklai faktiškai naudojo kitokią (mažesnę ar didesnę), negu buvo deklaruota, šio turto dalį (procentais). Tie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti metinę minėto turto PVM atskaitos sumą (ar jos dalį);
2.5. PVM mokėtojai, kurių PVM įstatymo 128 str. 2 dalyje nurodyto, iki 2002-06-30 įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto, kurio PVM atskaitos tikslinimui taikomos PVM įstatymo 67 straipsnio nuostatos ir kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo atskaityta, naudojimas deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais pasikeitė (palyginti su tuo laikotarpiu, kurį buvo atskaityta šio turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalis). Šio ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą – 10 metų, kito ilgalaikio materialiojo turto – 5 metus, skaičiuojant nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo įtrauktas į PVM atskaitą šio įsigyto, pasigaminto turto ar pastato esminio pagerinimo pirkimo PVM. Šie PVM mokėtojai metinėje PVM deklaracijoje turi patikslinti tokio ilgalaikio turto metinę PVM atskaitos sumą.

2. Metinės PVM deklaracijos formą, reikalaujamus joje pateikti duomenis ir užpildymo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

Komentaras

1. Metinės PVM deklaracijos FR0516 forma, jos priedų FR0516 A ir FR0516 B formos bei šių formų užpildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-140 ,,Dėl metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos užpildymo taisyklių“ (2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-211 redakcija) (Žin., 2003, Nr.47 - 2093, 2004, Nr. 2- 29, toliau – Taisyklės).
2. FR0516A ir FR0516B formos yra metinės PVM deklaracijos sudedamosios dalys (priedai) ir šiuos priedus Taisyklėse nustatyta tvarka užpildyti bei pateikti kartu su metine PVM deklaracija privalo PVM mokėtojai, kurie metinėje PVM deklaracijoje turi deklaruoti PVM įstatymo 67, 70 ir 128 straipsnių nustatyta tvarka apskaičiuotą įsigyto (pasigaminto) ilgalaikio turto PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą.
3. Tuo atveju, jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuoto PVM atskaitos procento dydis nuo PVM atskaitos apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, metinė PVM deklaracija ir priedai FR0516A bei FR0516B formos iš viso gali būti neteikiami.
4. Metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo pavyzdžiai pateikti Taisyklių priede.


Atgal

Prisegti failai 
  87 str.doc