Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 5 DALIES KOMENTARO (PAAIŠKINIMO)
Registracijos Nr. (18.10-31-1)-R-15       2004-12-31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 96-3520), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1501 ,,Dėl socialinių įmonių neremtinos veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-225 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ ir siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ) 5 straipsnio 5 dalies komentarą, kurio nuostatoms Finansų ministerija pritarė 2004-12-29 raštu Nr. ((14.16.-01)-5K-0433223)-6K-0414157.

Prašome šiuo komentaru (paaiškinimu) vadovautis darbe, aiškinant PMĮ nuostatas mokesčių mokėtojams.

Jeigu apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų mokesčių mokėtojams pateikti ankstesni paaiškinimai neatitinka šio komentaro (paaiškinimo) nuostatų, prašome tokius atsakymus patikslinti.

Viršininko pavaduotoja

Birutė Černiuvienė

Pateikiama Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 5 str. 5 dalies redakcija pagal 2004 m. birželio 1 d. įstatymą Nr. IX-2252 ir jos komentaras bei visa tai išdėstoma taip:

5. Lietuvos vienetų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, jeigu:

1) per mokestinį laikotarpį vieneto darbuotojų, priklausančių Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, skaičius sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, ir

2) per mokestinį laikotarpį vienetas nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų, ir

3) mokestinio laikotarpio paskutinę dieną vienetai turi socialinės įmonės statusą.

(2004 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. IX-2252 redakcija, Žin., 2004, Nr. 96-3520; šios dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant 2005 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną)

Komentaras

1. Apmokestinti apmokestinamąjį pelną 0 proc. pelno mokesčio tarifu vienetai gali tuo atveju, jei tie vienetai atitinka visas 3 sąlygas:

1) per mokestinį laikotarpį vieneto darbuotojų, priklausančių Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, skaičius sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, ir

2) per mokestinį laikotarpį vienetas nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų, ir

3) mokestinio laikotarpio paskutinę dieną vienetai turi socialinės įmonės statusą.

2. Socialinių įmonių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96-3519, toliau - SĮĮ).

3. SĮĮ 4 str. 1 dalyje yra nustatytos šios 5 tikslinės asmenų grupės:

1) nedirbantys neįgalieji, turintys I, II ar III invalidumo grupę (nesvarbu, ar yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, ar ne);

2) ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip dveji metai;

3) asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę ne daugiau kaip penkeri metai, jei nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip vieni metai;

4) motina arba tėvas, viena (-as) faktiškai prižiūrinti (-is) ir auklėjanti (-is) vaiką iki aštuonerių metų, jei nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai;

5) asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų paleidimo iš pataisos įstaigų dienos yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje, ir jei šios registracijos trukmė yra ne trumpesnė kaip šeši mėnesiai.

Pažymime, kad SĮĮ 4 str. 1 d. 1 punkte nurodyti asmenys gali būti priskiriami šiai tikslinei grupei visą jų neįgalumo laikotarpį, o 2-5 punktuose nurodyti asmenys priskiriami nurodytoms tikslinėms grupėms dar vienus metus po to, kai pirmą kartą įsidarbino, neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo bent vieną kartą atleisti iš darbo, ar ne.

4. Vieneto darbuotojų pagal SĮĮ 4 straipsnį priklausančių tikslinės asmenų grupėms dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiuojama vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 patvirtintu Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašu (Žin., 2004 Nr. 149 – 5434).

PMĮ 5 str. 5 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata gali būti taikoma vienetui per mokestinį laikotarpį, jeigu vidutinis sąrašuose esančių, SĮĮ 4 str. 1 dalyje nurodytų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų skaičius sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus.

5. Nustatant, kokios veiklos yra priskirtinos socialinių įmonių neremtinoms veikloms, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1501 patvirtintu Socialinių įmonių neremtinos veiklos rūšių sąrašu (Žin., 2004, Nr. 173 - 6399, toliau -nutarimas).

Pagal nutarimo nuostatas socialinių įmonių neremtinos veiklos (nurodytos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus klases) yra šios:

1) Medžioklės, gaudymo spąstais ir medžioklės patirties skleidimo ir susijusių paslaugų veikla (01.50).

2) Kasyba ir karjerų eksploatavimas (C sekcija).

3) Gėrimų gamyba ( 15.91 - 15.95).

4) Tabako gaminių gamyba (16).

5) Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba (DF sekcija).

6) Laivų statyba ir remontas (35.11).

7) Statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu) (45.5).

8) Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas; automobilinių degalų mažmeninė prekyba (50.1, 50.3 - 50.5).

9) Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (51).

10) Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (52.1 - 52.4, 52.6).

11) Transportas, sandėliavimas ir ryšiai (60.1 - 63.2, 63.4, 64.2).

12) Finansinis tarpininkavimas (J sekcija).

13) Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla (70 – 71).

14) Teisinė veikla (74.11).

15) Tyrimo ir apsaugos veikla (74.6).

16) Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla (92.71).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad PMĮ 5 str. 5 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata gali būti taikoma vienetui, jeigu mokestiniu laikotarpiu jis nevykdo veiklos, nustatytos minėtame nutarime, arba per mokestinį laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų vieneto pajamų. Pajamų iš neremtinos veiklos dalis yra nustatoma visose vieneto uždirbtose pajamose, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Pavyzdžiui - nustatant minėtą neremtinos veiklos dalį visose pajamose, į visas pajamas turi būti įskaitomos ir pajamos už vieneto nuosavo turto perleidimą, jeigu vienetas tokių pajamų uždirbo.

6. Šioje dalyje nustatytai pelno mokesčio lengvatai taikyti vienetas mokestinio laikotarpio paskutinę dieną turi turėti socialinės įmonės statusą.

Socialinės įmonės statusui įgyti vienetas turi tenkinti visas šias SĮĮ nustatytas sąlygas:

1) atitinka smulkaus ir vidutinio verslo subjektams Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme nustatytas sąlygas (žr. LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 109-2993) 2 straipsnį);

2) darbuotojai, priklausantys SĮĮ 4 straipsnyje nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, bet tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip keturi;

3) steigimo dokumentuose yra nurodyti šio juridinio asmens veiklos tikslai, susiję su tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine integracija;

4) nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kurį tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų šio juridinio asmens pajamų.

Socialinės įmonės statuso suteikimo tvarka nustatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-225 patvirtintame Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos apraše (Žin., 2004 Nr. 149 – 5434). Šiame apraše taip pat yra nustatyta neįgaliųjų socialinės įmonės statuso suteikimo tvarka.

PMĮ 5 str. 5 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata taip pat taikoma neįgaliųjų socialinėms įmonėms, jeigu atitinka visas PMĮ 5 str. 5 dalyje nustatytas sąlygas.

Pažymėtina yra tai, kad panaikinus neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, socialinės įmonės statusas yra išlaikomas. Priėmus sprendimą panaikinti socialinės įmonės statusą, turėtas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas panaikinamas automatiškai.

7. Šioje dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata taikoma apskaičiuojant 2005 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

Jeigu vienetas mokestinio laikotarpio viduryje praranda socialinės įmonės statusą, jam už visą mokestinį laikotarpį netaikoma pelno mokesčio lengvata.


Atgal

Prisegti failai 
  5str.doc