Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL PELNO MOKESČIO, PVM, NPD
Registracijos Nr. (18.17-31-1)-R-7466       2007-07-19

1. Klausimas. Individualios įmonės savininkas iš 2005 m. pelno po apmokestinimo 2006 metais iš kasos išsiėmė dalį apmokestinto pelno (įforminta kaip pelno paskirstymas). Individuali įmonė, išmokėdama šią sumą gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) neišskaičiavo, deklaravo šią išmoką kaip B klasės pajamas. 2007 metais individuali įmonė iš įmonės lėšų už individualios įmonės savininką nuo minėtų pelno paskirstymo pajamų sumokėjo GPM. Ar šis įmonės lėšomis sumokėtas nuo B klasės pajamų GPM laikomas leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant pelno mokestį? Ar minėtos mokesčių sumos apmokestinamos GPM?

Atsakymas. Remiantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 17 straipsniu, leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Kadangi pajamų mokestį nuo B klasės pajamų privalo mokėti pats gyventojas (individualios įmonės savininkas), o faktiškai mokestį sumokėjo individuali įmonė, tokios išlaidos nėra būtinos įmonės išlaidos bei nėra susijusios su ekonominės naudos siekimu. Vadinasi, įmonės lėšomis sumokėtas mokestis už gyventoją negali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams.

Nagrinėjamu atveju įmonės lėšomis sumokėtas gyventojų pajamų mokestis nelaikomas individualios įmonės savininko pajamomis natūra ir nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu.

2. Klausimas. 2006 m. gruodžio mėnesį įsigytas lengvasis automobilis su PVM. Ar apskaičiuojant pelno mokestį šis neatskaitomas pirkimo PVM mažina apmokestinamąjį pelną?

Atsakymas. Pagal PMĮ 24 str. 2 dalį iš pajamų gali būti atskaitomos tos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumos, kurios neatskaitomos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo šiame įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų.

Vadinasi, įsigyjant lengvąjį automobilį sumokėtas pirkimo PVM, apskaičiuojant pelno mokestį, gali būti priskiriamas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu įsigytas automobilis bus naudojamas vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

Tačiau, jeigu dėl kokių nors priežasčių suma (arba jos dalis), nuo kurios apskaičiuotas ir iš pajamų atskaitytas pirkimo ar sumokėtos importo PVM, nebus priskirta ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, tai tą mokestinį laikotarpį, kurį šis faktas bus nustatytas, ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma turės būti mažinama leidžiamiems atskaitymams nepriskirtai sumai tenkančia pirkimo ar sumokėtos importo PVM suma.

3. Klausimas. Bendrovės vadovo įsakymu kas mėnesį bendrovėje 300 Lt skiriama kavai, arbatai, mineraliniam vandeniui, sausainiams, saldumynams. Šie produktai sunaudojami darbuotojų maitinimui. Ar šios sąnaudos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais?

Atsakymas. Remiantis PMĮ 17 straipsniu, leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Darbuotojų maitinimo išlaidos nėra būtinos įmonės išlaidos, taip pat nėra susijusios su įmonės pajamų uždirbimu. Todėl tokios išlaidos negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

4. Klausimas. Siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas biure nupirktas šaldytuvas ir indaplovė. Šie daiktai priskirtini ilgalaikiam turtui. Ar galima jų nusidėvėjimo sąnaudas, apskaičiuotas pagal PMĮ reikalavimus, priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Atsakymas. Jei įmonė, įsigyja šaldytuvą ir indaplovę ir juos naudoja tikslu pagerinti darbo sąlygas darbuotojams (įrengti maitinimo vietas), šio šaldytuvo ir indaplovės nusidėvėjimo suma gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams.

5. Klausimas. Vieniša motina, auginanti vieną nepilnametį vaiką, ištekėjo ir 2007 m. gegužės mėn. susilaukė antro vaiko. Sutuoktinis pirmojo vaiko neįsivaikino. Kokį NPD gali taikyti ši motina?

Atsakymas. Nagrinėjamu atveju motinai nuo 2007 m. birželio mėnesio taikomas 370 Lt individualus NPD, kaip auginančiai vieną vaiką iš pirmos santuokos ir 16 Lt papildomo NPD už antrojoje santuokoje auginamą bendrą vaiką.

6. Klausimas. Įmonė sumokėjo poliklinikai už privalomą darbuotojų kasmetinį sveikatos patikrinimą. Ar šios sumos apmokestinamos GPM? Ar galima šias sumas priskirti leidžiamiems atskaitymams?

Atsakymas. Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos darbuotojų asmeninės darbo apsaugos priemonės, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų (medicinos tarnybų) išlaikymo išlaidos, kitos kolektyvinės ir (ar) asmeninės darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme (Žin., 2003, Nr. 70-3170) nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, sumos, sumokėtos poliklinikai už privalomą darbuotojų sveikatos patikrinimą, yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Minėto įstatymo 21 str. nurodyta, kad privalomi darbuotojų sveikatos patikrinimai atliekami darbuotojams, nurodytiems Darbo kodekso 265 straipsnyje. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 339 patvirtintos Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos (Žin., 2002, Nr. 105-4708) 2.4 punktą, sumokėtos sumos už gyventojams suteiktas paslaugas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, tai tokios sumos nelaikomos gyventojo gautomis pajamomis natūra.

Atsižvelgiant į tai, sumos, sumokėtos poliklinikai už privalomą darbuotojų sveikatos patikrinimą, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

7. Klausimas. Individuali įmonė viršijo 100 tūkst. litų pajamų ribą. Nuo skirtumo buvo apskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą PVM. Ar šis PVM, apskaičiuojant pelno mokestį, gali būti laikomas leidžiamais atskaitymais?

Atsakymas. PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 1 punktu, iš pajamų negali būti atskaitomas PVM, mokamas į biudžetą. Todėl klausime paminėta individuali įmonė apskaičiuotos ir sumokėtos pardavimo PVM sumos negali priskirti leidžiamiems atskaitymams.

8. Klausimas. 2007 metais įmonė parduoda prieš 5 metus įsigytą su PVM lengvąjį automobilį įmonės darbuotojui. Ar reikia apmokestinti šį pardavimą PVM?

Atsakymas. Pateiktos informacijos nepakanka tam, kad galima būtų konkrečiai atsakyti į keliamą klausimą dėl įmonės parduodamo lengvojo automobilio apmokestinimo PVM. Norint atsakyti į šį klausimą reikia žinoti tikslią datą, kada šis automobilis buvo įsigytas, taip pat - ar įmonė įsigyto automobilio pirkimo PVM traukė į PVM atskaitą.

Jei įmonė automobilį įsigijo iki 2002 m. liepos 1 d. ir, vadovaudamasi tuo metu galiojančiomis PVM įstatymo nuostatomis, automobilio pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą, tai, parduodama šį automobilį, jį turi apmokestinti PVM.

Jei įmonė automobilį įsigijo po 2002 m. liepos 1 d. ir, vadovaudamasi tuo metu galiojančiomis PVM įstatymo nuostatomis, automobilio pirkimo PVM neįtraukė į PVM atskaitą, (nes to nebuvo galima daryti), tai, parduodama automobilį, įmonė gali taikyti PVM įstatymo 33 straipsnio nuostatas ir automobilio PVM neapmokestinti

9. Klausimas. Ar galima PVM traukti į atskaitą tiktai pagal PVM sąskaitą faktūrą, kai nėra pristatytų kasos aparatų kvitų?

Atsakymas. PVM įstatymo 64 straipsnyje nustatyta, kad pirkimo PVM gali būti traukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą, atitinkančią PVM įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus. Todėl kai PVM mokėtojas neturi įsigytų prekių (paslaugų) kasos aparato kvitų, bet turi šių prekių (paslaugų) PVM sąskaitas faktūras, tai jis šiose PVM sąskaitose faktūrose išskirtas prekių (paslaugų) pirkimo PVM sumas, vadovaudamasis PVM įstatymo 58 straipsnio nuostatomis, gali traukti į PVM atskaitą.

10. Klausimas. 2006 metais gruodžio mėnesį darbuotojams buvo sumokėti avansai NPD dydžio. 2007 metų sausio mėnesį išmokant darbo užmokestį už gruodį nuo likusios darbo užmokesčio sumos išskaičiuotas 27 proc. GPM. Ar teisingai pasielgė įmonė?

Gal reikėjo likusiai neišmokėtai gruodžio mėnesio darbo užmokesčio daliai pritaikyti 320 Lt NPD ir tik tada apmokestinti?

Atsakymas. Nagrinėjamu atveju 2007 m. sausio mėnesį išmokamoms sumoms gali būti taikomas vienas gyventojui taikytinas NPD, svarbu, kad per mokestinį laikotarpį būtų pritaikyta ne daugiau kaip 12 NPD.

11. Klausimas. UAB įsigyja prekes iš ES šalių tiekėjų. PVM sąskaita faktūra išrašyta 2007 01 10, prekės į įmonės sandėlį gautos 2007 02 23 dieną. Kada reikia priskaičiuoti įsigytų prekių PVM?

Atsakymas. PVM įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad prievolė apskaičiuoti PVM už prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau, kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Todėl klausime pateiktu atveju, kai PVM sąskaita išrašyta 2007 01 10, o prekės į įmonės sandėlį gautos 2007 02 23, prievolė apskaičiuoti PVM už šias prekes yra 2007 01 10.

Teisės departamento direktorė Vilma Vildžiūnaitė


Atgal