Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  Pažymos FR0471 pildymas
Registracijos Nr. KD-926       2013-11-08

Galioja nuo 2013-11-08, deklaruojant 2014 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių išmokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms:

FR0471 formos 1−5 laukeliuose turi būti įrašomi išmokas išmokančio asmens duomenys:

1 laukelyje − Lietuvos vieneto, užsienio vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre,

2 laukelyje − pavadinimas (kai išmokas išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje) arba vardas ir pavardė (kai išmokas išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje),

3 laukelyje − buveinės adresas (kai išmokas išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje) arba gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje arba užsienio valstybėje, kai Lietuvoje gyvenamosios vietos nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturi (kai išmokas išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje),

4 laukelyje − elektroninio pašto adresas (jei turi),

5 laukelyje − telefono numeris (jei turi).

FR0471 formos 7 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (metai), kurio FR0471 forma teikiama.

FR0471 formos 11 laukelyje turi būti įrašomas eilutės numeris. Viena eilutė yra skirta vienos rūšies išmokai įrašyti. Kai užpildomi FR0471 formos papildomi lapai, FR0471 formos ir visų pridedamų papildomų lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pavyzdžiui, 1, 2, 3 ir t. t.).

Išmokos, per mokestinį laikotarpį išmokėtos tam pačiam gyventojui, vykdžiusiam skirtingų rūšių veiklą pagal verslo liudijimus, turi būti nurodomos atskirose FR0471 formos eilutėse. Išmokas išmokančio asmens tiesiogiai išmokėtos palūkanos ir palūkanos, kurias jis išmokėjo kaip tarpininkas, turi būti nurodomos atskirose FR0471 formos eilutėse.

FR0471 formos 12 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuriam buvo išmokėta išmoka (išskyrus išmoką, išmokėtą gyventojui, vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre.

Kai deklaruojama už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes pagal verslo liudijimą veiklą vykdančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta išmoka, tai FR0471 formos 12 laukelyje turi būti įrašomi verslo liudijimo numerio pirmieji aštuoni simboliai (pavyzdžiui, XX000000 ar X0000000). Verslo liudijime, po brūkšnelio, įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. Jeigu deklaruojamos išmokos buvo išmokėtos gyventojui, turėjusiam daugiau kaip vieną tos pačios veiklos rūšies verslo liudijimą, tai FR0471 formos 12 laukelyje gali būti įrašomas vienas (pirmojo tą mokestinį laikotarpį turėto) tos pačios veiklos verslo liudijimo numeris.

Tais atvejais, kai išmokas išmokantis asmuo pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo išrašytą apskaitos dokumentą negali nustatyti jo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), o tik pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą, tai FR0471 formos 12 laukelyje gali būti nurodomas PVM mokėtojo kodas. PVM mokėtojo kodas turi būti nurodomas su prefiksu LT (pavyzdžiui, LT523650106207).

Jeigu išmokas išmokantis asmuo pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo išrašytą apskaitos dokumentą ar sudarytą sutartį negali nustatyti teikusio paslaugas ar tiekusio prekes pagal individualios veiklos vykdymo pažymą nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), 12 laukelyje gali būti įrašomas individualios veiklos vykdymo pažymos numeris (pavyzdžiui, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ar XXXXXX).

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo) ir (ar) negali būti nurodomas jo PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo numeris, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, tai turi būti nurodomas jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių paliekama po vieną tuščią langelį).

FR0471 formos 12.1 laukelyje turi būti įrašoma (skaitmeniu), koks nuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodas yra nurodytas 12 laukelyje. Turi būti įrašoma:

1. skaitmuo 1 − kai 12 laukelyje nurodytas mokesčių mokėtojo asmens kodas,

2. skaitmuo 2 − kai 12 laukelyje nurodytas verslo liudijimo numeris,

3. skaitmuo 3 − kai 12 laukelyje nurodytas PVM mokėtojo kodas,

4. skaitmuo 4 − kai 12 laukelyje nurodytas individualios veiklos vykdymo pažymos numeris,

5. skaitmuo 5 − kai 12 laukelyje nurodytas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris.

FR0471 formos 13 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo vardas ir pavardė. Kai gyventojas registruotas keliais vardais ir pavardėmis, tai nurodomi visi vardai ir pavardės, o jei tam neužtenka vietos tai − tik pirmas vardas ir pirmoji pavardė. Tarp vardų ir pavardžių paliekamas tuščias langelis.

FR0471 formos 14 laukelyje iš Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 1 priede pateikto Pajamų rūšių kodų sąrašo turi būti įrašomas atitinkamas pajamų rūšies kodas.

Pavyzdžiai:

1) Gyventojui išmokėtas loterijos laimėjimas. FR0471 formos 14 laukelyje įrašomas 43 kodas;

2) Individualios įmonės savininkui (ūkinės bendrijos tikrajam nariui) 2010 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį, o mažosios bendrijos nariui 2012 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį išmokėtos išmokos, neviršijančios sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos, pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį yra laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. Kai deklaruojamos tokios išmokos, FR0471 formos 14 laukelyje turi būti įrašomas 02 kodas.

FR0471 formos 15 laukelyje turi būti įrašoma gyventojui per mokestinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma (Lt, ct). Užpildant šį laukelį, tuščios vietos (tušti langeliai) turi būti paliekamos tik kairėje pusėje. Tuo atveju, kai išmoka buvo išmokėta be centų, po kablelio turi būti įrašomi nuliai (pavyzdžiui, 560,00). Jei išmokas išmokantis asmuo sumokėjo mokestį iš savo lėšų, tai 15 laukelyje turi būti nurodoma per mokestinį laikotarpį gyventojui išmokėta suma (išmokas išmokančio asmens iš savo lėšų į biudžetą sumokėta mokesčio suma prie išmokėtos sumos nepridedama).

PVM mokėtoju įregistruotam gyventojui už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes išmokėtos išmokos suma turi būti nurodoma be apskaičiuoto PVM.

Kai išmokas išmokantis asmuo pajamų mokestį į biudžetą sumokėjo iš savo lėšų, FR0471 formos 16 laukelyje turi būti įrašoma išmoką išmokančio asmens iš savo lėšų už gyventoją sumokėta pajamų mokesčio suma. Sumos turi būti apvalinamos iki lito: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu.

Pavyzdys:

Gyventojas 2014 metais įmonei pardavė 6600 litų vertės meno kūrinį. Neatsižvelgdama į tai, kad pajamų mokestį nuo šių gautų pajamų privalo sumokėti pats gyventojas, įmonė už gyventoją iš savo lėšų sumokėjo 990 Lt pajamų mokestį ir pervedė į biudžetą. FR0471 formos 15 laukelyje turi būti nurodoma 6600,00 (litų) suma, o 16 laukelyje − 990 (litų) suma.

FR0471 formos 17 laukelyje turi būti nurodomas prie šios formos pridedamų visų papildomų FR0471P formos lapų skaičius.

FR0471 formos 18 laukelyje turi būti nurodomas prie šios formos pridedamų visų papildomų FR0471PU formos lapų skaičius.

FR0471 formos 19 laukelyje turi būti įrašoma (Lt, ct) bendra FR0471 formos lapo 15 laukelių suma (FR0471 formos lapo 15 laukeliuose nurodytos sumos sudedamos).

Kai užpildomi FR0471 formos papildomi FR0471P formos lapai, kiekvieno papildomo lapo 19 laukelyje turi būti įrašoma (Lt, ct) bendra to lapo 15 laukeliuose nurodyta suma (kiekvieno lapo 15 laukeliuose nurodytos sumos sudedamos).

FR0471 formos 20 laukelyje turi būti įrašoma (Lt, ct) bendra šios formos (įskaitant ir visus papildomus FR0471P ir FR0471PU formų lapus) 19 laukeliuose nurodyta suma (visų lapų 19 laukeliuose nurodytos sumos sudedamos).

FR0471 formos 25 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo grąžinta už jį sumokėta pajamų mokesčio suma.

Pavyzdžiai:

1) Gyventojas 2014 m. kovo mėnesį įmonei už 2000 litų pardavė panaudotą buitinę techniką. Pajamų mokestį, 300 litų, į biudžetą įmonė sumokėjo iš savo lėšų. Gyventojas 2014 m. gruodžio mėnesį įmonei grąžino už jį į biudžetą sumokėtą 200 litų pajamų mokestį.

FR0471 forma užpildoma taip: 11−13 laukeliai užpildomi šių Taisyklių 11−14 punktuose nustatyta tvarka. FR0471 formos 14 laukelyje nurodomas pajamų rūšies kodas – 13, 15 laukelyje nurodoma išmokėta suma – 2000 (litų), 16 laukelyje nurodoma įmonės savo lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma – 300 (litų), 25 laukelyje − gyventojo grąžinta už jį savo lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma – 200 (litų), o 26 ir 30 laukeliai neužpildomi;

2) Gyventojas 2014 m. įmonei už 3000 litų pardavė meno kūrinį. Pajamų mokestį, 450 litų, į biudžetą sumokėjo įmonė iš savo lėšų. Gyventojas 2015 m. vasario mėnesį įmonei grąžino 450 litų už jį į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį.

Įmonė patikslintą FR0471 formą užpildo taip: 11−13 laukeliai užpildomi šių Taisyklių 11−14 punktuose nustatyta tvarka. FR0471 formos 14 laukelyje nurodomas pajamų rūšies kodas – 13, 15 laukelyje – išmokėta suma – 3000 (litų), 16 laukelyje nurodoma įmonės savo lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma – 450 (litų), 25 laukelyje − gyventojo grąžinta už jį savo lėšomis sumokėta pajamų mokesčio suma – 450 (litų), o 26 ir 30 laukeliai neužpildomi.

Jeigu mokestiniu laikotarpiu išmokas išmokantis asmuo neteisingai priskyrė išmokėtą išmoką pajamų klasei ir per klaidą išskaičiavo pajamų mokestį, tai jis FR0471 formos 26 laukelyje turi nurodyti per klaidą išskaičiuoto pajamų mokesčio sumą (Lt). Suma turi būti apvalinama iki lito: 49 centai ir mažiau atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi litu.

FR0471 formos 30 laukelis užpildomas, kai išmokas išmokantis asmuo palūkanas buvo išmokėjęs kaip tarpininkas. Tokiu atveju 30 laukelyje turi būti įrašomas tos užsienio valstybės, kurioje yra išmokos šaltinis, kodas. Užsienio valstybių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 2 priede.


Atgal

Nuorodos

 Teisės aktai:
Prisegti failai 
  FR471(5 versija) uz 2014 m. ir velesnius metus.pdf

Ankstesnės dokumento redakcijos: