Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS
Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-12627       2009-12-30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijos formos FR0600, jos pildymo taisyklių bei kitus su PVM mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių pasikeitimus.

1. Nauja PVM deklaracijos forma FR0600 versija 02 ir jos pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m . gruodžio 22 d. įsakymu Nr. VA-102 ,, Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-7001, toliau – Įsakymas).

2. Nauja PVM deklaracijos forma ir jos užpildymo taisyklės parengtos atsižvelgiant į Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271;2004, Nr. 17-505; 2009, Nr.151-6772) nuostatas.

3. PVM deklaracijos forma FR0600 versija 02, užpildyta pagal Įsakymu patvirtintas Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisykles (toliau – Taisyklės), pradedama naudoti nuo 2010 m. sausio 26 d. – tiek anksčiau pateiktų PVM deklaracijų tikslinimui ir/arba pavėluotam PVM mokestinės prievolės deklaravimui, tiek mokestinių laikotarpių, kurių pradžia 2010 m. sausio 1 d., PVM mokestinės prievolės deklaravimui. Pradėjus naudoti formos FR0600 versiją 02, senoji PVM deklaracijos forma FR0600 nebus priimama.

4. Taisyklių 3 priede pateikiama pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų formos FR0600 ir F0600 formos 02 versijos laukelių atitikimo lentelė, o 1 priede – naujos deklaracijos formos užpildymo pavyzdžiai.

5. PVM deklaracijos formos FR0600 versija 02 papildyta 5 naujais laukeliais:

5.1. 12 laukelis. PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais) – šių sandorių apmokestinamąją vertę pardavėjas išskiria iš senosios PVM deklaracijos formos FR0600 11 laukelio PVM apmokestinami tiekimai;

5.2. 23 laukelis. Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos – naujas laukelis, kuriame deklaruojama paslaugų, įsigytų iš užsienio, kurių vieta šalies teritorija, apmokestinamoji vertė;

5.3. 24 laukelis. Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų – naujas laukelis, kuriame deklaruojama paslaugų, įsigytų iš ES PVM mokėtojų, kurių vieta šalies teritorija, apmokestinamoji vertė;

5.4. 32 laukelis. Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais) – šių sandorių pardavimo PVM pirkėjas išskiria iš senosios PVM deklaracijos formos FR0600 26 laukelio Standartinio tarifo pardavimo PVM arba 27 ir 28 laukelių 9 ir 5 proc. pardavimo PVM;

5.5. 33 laukelis. Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais) – šių sandorių pardavimo PVM pirkėjas išskiria iš senosios PVM deklaracijos formos FR0600 26 laukelio Standartinio tarifo pardavimo PVM arba 27 ir 28 laukelių 9 ir 5 proc. pardavimo PVM.

6. Atsižvelgiant į PVM įstatymo nuostatas, kurios įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 d., patikslintos Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos užpildymo taisyklės, o Taisyklių 2 priede – atnaujinti FR0608 formos užpildymo pavyzdžiai.

Viršininko pavaduotojas                                                           Dainius Daugirda


Atgal