Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIES APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) 6.7 PUNKTO PAKEITIMO
Registracijos Nr. (18.10-31-1)-R-2231       2010-03-08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966) ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) nuostatų dėl degalų ir kitų sąnaudų, susijusių su autotransporto priemonių naudojimu, pripažinimo leidžiamais atskaitymais taikymo praktiką, parengė PMĮ 17 str. 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) 6.7 punkto pakeitimą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2010-02-18 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1003540-6K-1001550).

Viršininko pavaduotojas                             Gediminas Vyšniauskis

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6.7 punktas išdėstomas taip:

„6.7. Dėl autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidų.

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sunaudotų degalų įsigijimo kaina, taip pat kitos autotransporto priemonės eksploatavimo išlaidos (perduotų naudoti tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų, įvairių smulkių detalių įsigijimo kaina ir kt.) priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų.

Įmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su autotransporto priemonių panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais. Atsižvelgdama į veiklos pobūdį, važiavimo dažnumą ir kitas darbo sąlygas, įmonė pati nusistato, kokiais dokumentais , patvirtintais atsakingų asmenų parašais, turi būti įforminamas degalų bei kitų su autotransporto priemonių eksploatavimu susijusių medžiagų sunaudojimas. Tokiu būdu degalų ir kitos su autotransporto priemonių naudojimu susijusios sąnaudos leidžiamais atskaitymais gali būti pripažintos ir be automobilio kelionės lapų (t.y. dokumentų, kuriuose detaliai nurodyti maršrutai, kuriais automobilis važiavo).

Prie leidžiamų atskaitymų priskiriamos išlaidos, susijusios su specializuotų organizacijų atliekamais patarnavimais (mokėjimai už automobilių technines apžiūras, plovimą ir kt.). Šios išlaidos leidžiamais atskaitymais pripažįstamos remiantis atitinkamai įformintais tų patarnavimų atlikimo dokumentais.“


Atgal