Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS PILDYMO
Registracijos Nr. (18.26-31-1)-R-4164       2010-04-26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pateikia atsakymus į probleminius Metinės pajamų mokesčio deklaracijos (GPM308 forma) (toliau – Deklaracija) pildymo klausimus.

1. Kokį ekonominio dydžio vienetą (toliau – EDV) turi įrašyti žemės ūkio valdos partneris, kai valdos valdytojo ir valdos partnerio EDV skirtingi?

Tokiu atveju, valdos parneris į Deklaracijos pagrindinės formos antrame lape esantį 34 laukelį turi įrašyti savo asmeninį EDV.

Pavyzdys. Valdos valdytojas turi nustatytą žemės ūkio valdos dydį 10 EDV, o valdos partneris 1. Tokiu atveju, valdos partneris pildydamas Deklaracijos 34 laukelį turi įrašyti skaičių 1.

2. Kaip nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi pildyti Deklaracijos pagrindinės formos antrame lape esantį 39 laukelį ?

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie:

- 2009 mokestiniais metais negavo sporto veiklos, atlikėjų veiklos pajamų ir autorinių atlyginimų į Deklaracijos 39 laukelį turi įrašyti nulį,

- 2009 mokestiniais metais gavo sporto veiklos, atlikėjų veiklos pajamų ir autorinių atlyginimų, nuo kurių privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2009 metais mokamos Valstybinės mokesčių inspekcijai (t. y. kai minėtos pajamos gautos iš fizinio asmens ne darbdavio, iš užsienio valstybių) į Deklaracijos 39 laukelį turi įrašyti nulį,

- 2009 mokestiniais metais gavo sporto veiklos, atlikėjų veiklos pajamų ir autorinių atlyginimų, nuo kurių privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai (SODRAI) (t. y. kai minėtos pajamos gautos iš fizinio asmens darbdavio, iš Lietuvos vieneto) ir Deklaracijos pagrindinės formos antrame lape esančiame 35A laukelyje įrašo nulį (į 35A laukelį nuolatinis Lietuvos gyventojas įrašo nulį, jeigu visais 2009 metų mokestinio laikotarpio mėnesiais, kuriais buvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, dirbo, buvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo įsigijęs verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti 2009 metais, ir (ar) nebuvo po 2009 m. sausio 1 dienos įsigijęs verslo liudijimo, skirto veiklą vykdyti 2009 metais), 39 laukelyje gali įrašyti nulį, nes jo 39 laukelyje įrašyta draudėjo išskaičiuota privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų suma neturės įtakos mokėtinai Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) PSD įmokų sumai,

- 2009 mokestiniais metais gavo sporto veiklos, atlikėjų veiklos pajamų ir autorinių atlyginimų, nuo kurių privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai (SODRAI) (t. y. kai minėtos pajamos gautos iš fizinio asmens darbdavio, iš Lietuvos vieneto) ir Deklaracijos pagrindinės formos antrame lape esančiame 35A laukelyje įrašo ne nulį (pvz. 1, 2, 3, ...), 39 laukelyje turi įrašyti draudėjo nuo minėtų pajamų išskaičiuotą ir sumokėtą PSD įmokų suma, nes jo 39 laukelyje įrašyta draudėjo išskaičiuota privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų suma turės įtakos mokėtinai Valstybinei mokesčių inspekcijai PSD įmokų sumai.

Atkreipiame dėmesį, kad 39 laukelyje turi būti įrašyta tiek draudėjo iš savo lėšų (3 proc.), tiek iš gyventojo gautų sporto, atlikėjų veiklos pajamų ar autorinio atlyginimo išskaičiuota (6 proc.) PSD įmokų suma.

3. Kaip apskaičiuoti galutinę mokėtiną PSD įmokų ar pajamų mokesčio sumą, kai Deklaracijoje apskaičiuojama vieno mokesčio mokėtina, o kito grąžintina suma?

Gyventojas skaičiuodamas galutinę mokėtiną PSD įmokų ar pajamų mokesčio sumą, kai Deklaracijoje apskaičiuojama vieno mokesčio mokėtina, o kito grąžintina suma, turi iš grąžintino mokesčio sumos atimti mokėtino mokesčio sumą, nemažindamas šių sumų 3 Lt. Susidariusį mokesčių skirtumą gyventojai turi sumokėti nepaisant jo dydžio.

1 pavyzdys. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui Deklaracijos 33 laukelyje apskaičiuojama 2 Lt pajamų mokesčio grąžintina suma, o Deklaracijos 46 laukelyje - 72 Lt PSD įmokų mokėtina suma. Tokiu atveju, gyventojas turi 72 Lt PSD įmokų mokėtiną sumą sumažinti 2 Lt pajamų mokesčio grąžintina suma ir 70 Lt PSD įmokų skirtumą sumokėti VMI. Šią suma jis turi sumokėti 1781 kodu.

2 pavyzdys. Nuolatiniam Lietuvos gyventojui Deklaracijos 33 laukelyje apskaičiuojama 7 Lt pajamų mokesčio mokėtina suma, o Deklaracijos 46 laukelyje 4 Lt PSD įmokų grąžintina suma. Tokiu atveju, gyventojas turi 7 Lt pajamų mokesčio mokėtiną sumą sumažinti 4 Lt PSD įmokų grąžintina suma ir gautą 3 Lt pajamų mokesčio skirtumo sumokėti VMI.

4. Kaip gyventojas turi užpildyti formos antrame lape esantį 35A laukelį, kai dirba arba yra draudžiami valstybės lėšomis ir 2009 metais įgyja verslo liudijimą veiklai vykdyti 2009 metais?

Tokiu atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba ar yra draudžiamas valstybėmis lėšomis ir tą pati mėnesį turi galiojantį verslo liudijimą, jis tą mėnesį turi įskaičiuoti į 35A laukelį.

1 pavyzdys. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 m. dirbo visus mokestinius metus ir 2009 sausio – liepos mėnesiais turėjo galiojantį verslo liudijimą.

Mėne-

siai

Sau-

sis

Vasa-

ris

Ko-

vas

Balan-

dis

Gegu-

žė

Bir-

želis

Lie-

pa

Rug-

pjū-

tis

Rug-

sėjis

Spa-

lis

Lap-

kri-

tis

Gruo-

dis

Dirba

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Turėjo verslo liudijimą

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Mėnesiai, kurie įskaičiuo-

jami į 35A laukelį

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

Taigi toks gyventojas į 35A laukelį turi įrašyti skaičių 7.

Viršininko pavaduotoja                                                                                        Vilma Vildžiūnaitė


Atgal