Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIES 45 PUNKTO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) PAKEITIMO
Registracijos Nr. (18.18-31-1)-R-7867       2010-08-12

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 str. 1 dalies 2 punktu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966) ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymą (Žin., 2008, Nr.149-6033), parengė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73 - 3085; toliau – GPMĮ) 17 str. 1 dalies 45 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą, kurio nuostatoms Lietuvos Respublikos finansų ministerija pritarė 2010-07-14 raštu Nr. ((14.16-01)-5K-1014229)-6K-1006672.

Viršininko pavaduotoja

Vilma Vildžiūnaitė

17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos


45) jūrininkų už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos, kaip jos apibrėžtos šio Įstatymo 14 straipsnyje;

(2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-111 redakcija, Žin., 2008, Nr. 149-6033; įsigaliojo nuo 2008 m. gruodžio 30 d.; taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas)

Komentaras

1. Finansų ministras 2002 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 277 „Dėl Jūrininkų už darbą laivo reiso metu gautų pajamų nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 90-3865) patvirtino Jūrininkų už darbą laivo reiso metu gautų pajamų nustatymo tvarką (žr. GPMĮ 14 str. komentarą).


2. Pajamos, kurias 2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gauna jūrininkai už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre, reiso metu, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.


2.1. Europos ekonominės erdvės valstybėms priklauso 27 Europos Sąjungos valstybės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.


2.2. Europos Komisijos komunikate C(2004) 43 ,,Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos jūrų transportui“ (OL C 013, 17/01/2004, p. 0003-0012) nustatyta, kad Europos Bendrijos (atitinkamai ir Europos ekonominės erdvės) jūrų laivų registru laikomas kiekvienos Europos Bendrijos (Europos ekonominės erdvės) valstybės jūrų laivų registras ir pagal Europos Bendrijos valstybės įstatymus įsteigti tokie jūrų laivų registrai:
- Danijos tarptautinis jūrų laivų registras (the Danish International Register of Shipping (DIS)),
- Vokietijos tarptautinis jūrų laivų registras (the German International Shipping Register (ISR)),
- Italijos tarptautinis jūrų laivų registras (the Italian International Shipping Register),
- Maderos tarptautinis jūrų laivų registras (the Madeira International Ship Register (MAR)),
- Kanarų salų jūrų laivų registras (the Canary Islands register).
Kadangi Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo atitinkama apimtimi taikoma ir Gibraltarui, Gibraltaro jūrų laivų registras laikomas Europos Bendrijos (atitinkamai ir Europos ekonominės erdvės) jūrų laivų registru.


2.3. Pajamos, kurias 2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gauna jūrininkai už darbą laivo reiso metu yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvoje, jeigu toks laivas yra įregistruotas:
- bet kurios Europos Sąjungos valstybės jūrų laivų registre arba
- Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos jūrų laivų registre, arba
- Danijos tarptautiniame jūrų laivų registre (The Danish International Register of Shipping (DIS)), Vokietijos tarptautiniame jūrų laivų registre (the German International Shipping Register (ISR)), Italijos tarptautiniame jūrų laivų registre (the Italian International Shipping Register), Maderos tarptautiniame jūrų laivų registre (the Madeira International Ship Register (MAR)), Kanarų salų jūrų laivų registre (the Canary Islands register), arba
- Gibraltaro jūrų laivų registre.


Pavyzdžiai

1. Jūrininkas – nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 metais dirba Maderos tarptautiniam jūrų laivų registre registruotame laive. Jo už darbą tokio laivo reiso metu gautas darbo užmokestis yra neapmokestinamosios pajamos pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 45 punktą.
2. Jūrininkas – nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo 2009 rugsėjo mėn. iki 2010 m. vasario mėn. dirba Kanados jūrų laivų registre įregistruotame laive, kurį pagal laivo nuomos be įgulos sutartį (bareboat charter) yra išsinuomojusi Lietuvoje įregistruota įmonė, todėl toks laivas laikinai yra įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Jūrininkui nuo už darbą tokio laivo reiso metu gauto darbo užmokesčio nereikia mokėti pajamų mokesčio Lietuvoje, kadangi jo uždirbtos pajamos pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 45 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.
3. Jūrininkas – nuolatinis Lietuvos gyventojas 2010 metais dirba Graikijos jūrų laivų registre įregistruotame laive, kurį išsinuomojo ir naudoja Bahamų Sandraugoje įregistruota įmonė. Jūrininko nuo už darbą tokio laivo reiso metu gautas darbo užmokestis, remiantis GPMĮ 17 str. 1 dalies 45 punktu, neapmokestinamas pajamų mokesčiu Lietuvoje.

3. Tuo atveju, kai jūrininkas pasibaigus laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės jūrų laivų registre, reisui dirba krante (ne pakrovimo ar iškrovimo darbus), jo pajamos yra apmokestinamos pajamų mokesčiu(žr. GPMĮ 6 str. komentarą).

Pavyzdys

Tarkime, kad jūrininkas laivo, įregistruoto Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, reiso metu birželio mėnesį už 12 darbo dienų gavo 2500 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų. Pasibaigus laivo reisui, jūrininkas už birželio mėnesio 10 darbo dienų darbą krante gavo 1200 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų. Vadinasi, birželio mėnesį jūrininkas gavo 3700 Lt su darbo santykiais susijusių pajamų. Pajamų mokesčiu apmokestinamos tik už darbą krante jūrininko gautos 1200 Lt pajamos, todėl šioms pajamoms taikomas mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuotas pagal formulę NPD = 470 - 0,2 x (mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos - 800), lygus 390 Lt (470 - 0,2 x (1200 - 800). Kadangi laivo reiso metu gautos pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, tai birželio mėnesio jūrininko apmokestinamąsias pajamas sudaro 3700 - 2500 - 390 = 810 Lt.


Atgal