Naujienos DUK Dokumentai Paieška Prenumerata
  Temos
  INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO“
Registracijos Nr. (18.18-31-1)-R-140       2011-01-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-120 (Žin., 2010, Nr. 158-8086) buvo pakeistas 2009 m . gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 ,,Dėl M etinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6865).

M etinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatos pakeistos atsižvelgus į Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2010, Nr. 145-7410), Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2010, Nr. 145-7411).

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

1. atsižvelgus į tai, kad iki 2011-01-01 įsigyto Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (2010-12-11 nepriskirto individualios veiklos turtui) pardavimo pajamoms yra taikomas ankstesnės lengvatos (išlaikius nuosavybėje trejus metus pajamos yra neapmokestinamos) tęstinumas, patikslintas Taisyklių 35.2 punktas. Po 2011-01-01 įsigyto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamoms nustatytas ilgesnis – penkerių metų išlaikymo nuosavybėje terminas, todėl tik esant šiai sąlygai tokios pajamos kaip neapmokestinamosios galės būti deklaruojamos GPM308N priede. Minėtos sąlygų neatitinkančios pajamos deklaruotinos GPM308T priede.

2. Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto (žemės, patalpų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos nėra priskiriamos individualios veiklos pajamoms, todėl, atsižvelgus į išlaikymo nuosavybėje terminą, jos turi būti deklaruojamos GPM308N arba GPM308T priede. Pajamoms už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, 2010-12-11 priskirto individualios veiklos turtui, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn nustatytas ilgesnis – penkerių metų išlaikymo nuosavybėje terminas, todėl tik esant šiai sąlygai tokios pajamos kaip neapmokestinamosios galės būti deklaruojamos GPM308N priede.

3. Pajamos už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn daiktus, nekilnojamaisiais laikomais pagal įstatymus (teisiškai registruotinus laivus, orlaivius, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra privaloma teisinė registracija ir šie daiktai yra įregistruoti EEE valstybėje), ir 2010 m., ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais deklaruotinos kaip neapmokestinamosios GPM308N priede, jeigu tokie daiktai buvo perleisti nuosavybėn ne anksčiau kaip po trejų metų. Jeigu gyventojas vykdo tokių daiktų pardavimo individualią veiklą, tokios pajamos turi būti deklaruojamos GPM308V priede.

4. Pajamos, 2010 m. mokestinį laikotarpį gautos iš žemės ūkio veiklos, GPM308V priede deklaruotinos: kaip neapmokestinamosios, jeigu žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 14 EDV, arba kaip apmokestinamosios, taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, jeigu žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 EDV. Deklaruojant 2011 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių žemės ūkio veiklos pajamas, jos bus priskiriamos apmokestinamosioms ar neapmokestinamosioms atsižvelgus į tai, ar tokių pajamų gavusiam gyventojui yra prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, ar ne.

5. Taisyklių 39 punkte nustatyta, kad GPM308N ar GPM308T priede deklaruojant 2010 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo pajamas, turi būti įrašomas naujas – 10 pajamų rūšies kodas.

6. Jau 2010 m. mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos, išskyrus vykdant laisvųjų profesijų veiklą (notarų, antstolių, advokatų ir pan.) yra deklaruotinos kaip apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą. Iš laisvųjų profesijų veiklos gautos (uždirbtos) pajamos, taip pat iš vertybinių popierių individualios veiklos gautos pajamos (išskyrus neapmokestinamąsias) ir toliau deklaruotinos kaip apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

7. Taisyklėse aptarta, kad gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą ar turėjęs verslo liudijimą, GPM308V priedą turi užpildyti (įrašyti nulius) net ir tuo atveju, jeigu pajamų iš individualios veiklos negavo (neuždirbo).

8. Keičiasi 29 kodu žymėtinų pajamų paskirtis. 29 kodas įrašytinas:

- deklaruojant per 2009 m. mokestinį laikotarpį gautas apmokestinamosioms pajamoms priskirtas apyvartai proporcingas išmokas, mokamas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) iš šio vieneto pelno,

- deklaruojant per 2010 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį gautas išmokas, išmokėtas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams) skirstant šios kooperatinės bendrovės pelną (deklaracijos GPM308P priede – kaip apmokestinamąsias arba GPM308N priede - kaip neapmokestinamąsias pajamas).

9. Pakeistame Taisyklių 120 punkte aptarta, kaip metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo tikslu apskaičiuojamos gyventojo metinės pajamos (GMP).

Apskaičiuojant 2009 m. mokestinio laikotarpio GMP, yra įskaitomos visos apmokestinamosios pajamos, išskyrus išmokas, mokamas pasibaigus arba nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio, taip pat pajamas, nuo kurių pajamų mokestis buvo sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

Apskaičiuojant 2010 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio GMP, yra įskaitomos visos apmokestinamosios pajamos, išskyrus išmokas, gyventojui išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos, individualios veiklos pajamas, kurioms taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, taip pat iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas.

10. Pakeista GPM308 20 laukelio – maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidų sumos – apskaičiavimo tvarka. Užpildant 2010 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaraciją, maksimali suma (25 proc.) yra skaičiuojama tik nuo pajamų, apmokestinamų taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą (2009 m. – ir nuo pajamų, apmokestinamų taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą).

Viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas


Atgal